Maya

Maya

Chrome

Valve : COLD

133.0438.152

£16.66 ex. VAT

Valve : HOT

133.0438.154

£16.66 ex. VAT

O Ring Kit

133.0069.155

£2.49 ex. VAT

Antisplash & Key

133.0068.765

£5.94 ex. VAT

Currently Out of Stock

£7.08 ex. VAT

Fixing Kit

133.0435.210

£14.58 ex. VAT

£14.16 ex. VAT

£24.16 ex. VAT

£29.16 ex. VAT

£24.16 ex. VAT

£29.16 ex. VAT

£65.34 ex. VAT

Spout : CHROME

133.0069.235

£52.49 ex. VAT

Valve Body Bush

133.0312.386

£4.16 ex. VAT

£8.33 ex. VAT

£7.49 ex. VAT